čp. 52  (odděleno od čp. 12)
 

     Podle smlouvy z roku 1803 Jan Joukl tento krunt (čp. 12) povinností na 8 let ujal, by po vyjití těch let půl kruntu svému švakrovi Antonínu Jiráskovi odevzdal. Poněvadž se ale za dobré vzalo rozděliti a ustanovenému dědicovi odstoupiti, pročež Jan Joukl s dorozuměním otce Josefa Jiráska sobě a své manželce půl kruntu beze všeho stavení, dobytka a nářadí ponechává. Druhou polovic mocí obvzláštního zápisu odstupuje. Zápis Jana Joukla na rozdělený krunt N. C. 52 nese datum 9. listopadu 1808.

     Na této polovině gruntu vázly tyto základní povinnosti:

1. Císařsko královské Contribuce, Makacín, Transporty a jiný daně dle Repartice.

2. Knížecí vrchnosti pěší roboty každý týhoden 1 ½ dne.

3. Stálého ouroku do důchodu ročně 27 krejcarů.

4. Šestnáctého dílu do Obročenství – žita 2 ½ čtvrtce, ječmena 6 žejdlíků a ovsa 2 ½ čtvrtce.

5. Za ¼ nepřítomné krávy 4 ¼ krejcaru,

6. Domácímu učiteli dle fasy každoroční sypání.

     Podle této smlouvy si Jan Joukl domovní a hospodářské stavení musí sám vystavět. Dědičně bude držet tyto polnosti:

orná pole – 30 měřic ½ věrtele,

lada – 9 měřic 10 ¾ věrtele,

luka – 1 měřice 5 ½ věrtele,

zahrady – 1 měřice,

pastviště – 3 měřice 7 ½ věrtele,

porostliny – 4 měřice 4 ½ věrtele,

a to vše dle rozvržení předešlý sumy 234 zlatých.

     Vysetého obilí bylo 1 ½ strychu pšenice po 8 zlatých, tedy 12 zlatých, a 4 strychy žita po 6 zlatých, tedy 24 zlatých.

     Součet aktiv tedy činil 270 zlatých

     Jan Joukl na sebe vzal tyto dluhy:

kasovního obilí

97 zlatých 7 ½ krejcaru – za 32 měřic 3 věrtele žita po 3 zlatých,

49 zlatých 18 ¾ krejcaru – za 24 měřic 8 ½ věrtele ječmene po 2 zlatých,

39 zlatých 23 ¾ krejcaru – za 26 měřic ½ věrtele ovsa po 1 zlatém 30 krejcarech.

18 zlatých – do důchodu obročenského za 9 měřic ovsa,

25 zlatých – k záduší skrejskému na úrok 5%,

  5 zlatých 15 krejcarů – panu Františku Entelthalerovi do Rakovníka,

  1 zlatý 45 krejcarů – za čtvrt nepřítomné zádušní krávy,

34 zlatých 10 krejcarů – do důchodu krušovského.

     Součet pasiv tak činil rovněž 270 zlatých.

     Josef Jirásek se svou manželkou si na této polovině gruntu pojistili výměnek, kdy měli každý rok dostávat 1 měřici 8 věrtelů pšenice, 5 měřic žita, 1 ½ měřice ječmene a 8 věrtelů hrachu. Pro krávu měli dostávat 50 liber sena a 50 liber otavy, 2 mandele dlouhé a 1 mandel drobné slámy.  Od ovoce měli dostávat čtvrtý díl; na zelí a erteple měli mít 1 záhon. Pokud by jeden z manželů zemřel, pak by druhý měl užívat jen polovinu tohoto výměnku.

     Jan Joukl pak splácel dluhy takto:

1811 / 34 zlatých 10 krejcarů – platil dluh do důchodu krušovského,

1811 / 18 zlatých – do obročenského důchodu za 9 měřic ovsa,

1812 / 5 zlatých 15 krejcarů – Františkovi Engelthalerovi do Rakovníka, zbytek,

1816 – zápisem v gruntovní knize se pojišťoval dluh do poddací kasy, a to 7 měřic 2 věrtele 

            žita a 1 měřice 9 věrtelů ječmene.

       Jan Joukl zemřel bez zanechání závěti. Když však po prohlášené třetí licitaci žádný kupec se nehlásil, byl tento grunt na žádost kurátora Antonína Fischkandla, smlouvou z 9. dubna 1817, propachtován Antonínovi Jiráskovi. Ten převzal grunt do pachtu podle protokolu z 8. dubna 1817 za těchto podmínek:

1. Pachtýř přijímá grunt zcela podle inventáře, sepsaného 18. ledna 1817.

2. Pacht byl sjednán na 9 po sobě běžících let, a to od na dobu od 1. dubna 1817 do 31. března

    1826.

3. Pachtýř bude platit k rukám dědiců do sirotčí kasy každým rokem činži 20 zlatých

    vídeňského čísla. Na srážku dluhu k rukoum podací kasy má každoročně odvádět 2 měřice 

    žita, 2 měřice ječmene a 2 měřice ovsa.

4. Správy, který více než 10 zlatých vídeňského čísla nevynášejí, pachtýř ze svého jmění a   

    mimo ročních činží zapraví.

5. Císařsko královské daně a vrchnostenské povinnosti pachtýř též mimo činže vykonává a

    zaplatí.

6. Základní povinností pachtýře bude grunty jako dobrý hospodář zdělávati. Kdyby se

    dokázalo, že by tak nečinil, pak by grunt na jeho outraty a nebezpečenství znova

    propachtován byl.

7. K vyživení vdovy a dětí po Janovi Jouglovi měl pachtýř, mimo činže, odvádět 3 strychy   

    žita, 1 ½ strychu pšenice, 1 ½ strychu ječmene, ½ strychu ovsa, 2 mandele dlouhé a 2

    mandele drobné slámy a 1 centnýř sena. Dále mohla vdova s dětmi užívat 2 záhony na

    erteple a 1 záhon na zelí. Kdyby erteple nesázela, tak ten třetí záhon ještě na erteple.[1]

    Veškerý hnůj od jejího dobytka jí zůstane.

    Vdova s dětmi bude bydlet v chaloupce na tom gruntu stojící.

8. Pachtýř zaplatí outraty za štempl, vyhotovení a vtělení kontraktu pachtovního.

9. Jako zástavu za naplnění této pachtovní smlouvy dává pachtýř zapsat svůj v Lubné pod N.

    Cons. 12. stojící kontribučenský grunt.

     Jako nový držitel gruntu se k roku 1829 uvádí Josef Jougl.

        

 


[1]  Tato věta patrně měla znít takto: Kdyby zelí nesázela ...