čp. 35  
 

     Dle vrchnostenského povolení, datovaného v Praze 27. listopadu 1783, nechal si Vojtěch Šnajberk vlastním nákladem vystavět na obecním místě chaloupku, za což měl obci zaplatit 10 zlatých.[1] Z ohledu velké chudoby a nouze celá obec těch vejš opáčených 10 zlatých jemu darovala. Vojtěch Šnajberk měl pak za chaloupku od 24 loket dýlky a 7 loket šířky platit obci činži 2 zlaté ročně, vyměřenou patentní robotu milostivé vrchnosti vybejvati povinen bude, jakož také poselství s druhejma choditi. Zápis o tom do gruntovní knihy nese datum 20. ledna 1786.

     Jsouce tato chaloupka skrze rychtář- a konšelského spravedlivého uznání vyšacovaná za sumu hlavní 35 kop grošů míšeňských.

 

 


[1]  SOA Praha, f. Velkostatek Křivoklát 1356 – 1929, sign. Ra 56, inv. č. 113. Kniha gruntovní rychty Lubenský, založena Léta Páně 1770, fol. 350v.